We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Poprázdninová Novinka / Aftervacation News

News

Poprázdninová Novinka / Aftervacation News

Postby Brut » 13 Sep 2018, 11:09

//for english open the whole News and scroll down

Ako to už býva, čas počas prázdnin uteká najrýchlejšie a tohtoročné neboli výnimkou. Už koncom zimy sme sľubovali plnohodnotnú Novinku a teraz na ňu konečne nastala tá správna chvíľa.
Zmien a noviniek sa za ten čas nakopilo, takže všetko poporiadku, no hlavne v skratke.
:D

Oficiálne sme spustili nové služby, ktoré sú zatiaľ v beta verzii, no plne fuknčné. Prvou je jednoduchý uploader súborov pre registrovaných užívateľov na subdoméne uploader.BRUT.me. Ďalšou je skracovač linkov (dlhých internetových adries) pod vydarenou doménou FETUJ.sk. Vytváranie linkov je taktiež povolené len registrovaným užívateľom. Pre všetkých návštevníkov sme tiež spustili stránku pre zistenie IP adresy na subdoméne whatsmyip.BRUT.me. Poslednou z našich staronových webových služieb je zoznam emoji na EMOJI.sk. V zozname sa zatiaľ nachádzajú základné emoji, ostáva nám ešte doplniť najnovšie farebné variácie a všetky vlajky štátov.
Náš web prešiel okrem vylepšenia bezpečnosti a zrýchlenia načítavania aj drobnými kozmetickými úpravami. Jemne sme upravili hlavné menu a portálovú stránku, kde sme postupne pridali odkazy na všetky naše nové služby. Doplnili sme preklad a nainštalovali aj niekoľko nových modov. Bola pridaná Karma užívateľa, Poďakovanie užívateľovi a Počítanie a zobrazovanie času pripojenia registrovaných užívateľov. Tiež sme pridali aj mChat bota do nášho Odkazovača.
Kôli spamu sme boli nútení obmedziť priame pripájanie na náš IRC server. Momentálne sa dá priamo pripojiť len zo slovenských IP adries. Samozrejme cez webové pripojenie chat.BRUT.me sa dá pripojiť zhocikadiaľ. Aj to bol dôvod na to, aby sme spustili ďalšiu z nových služieb pre pravidelných PREMIUM návštevníkov nášho chatu a tou je BOUNCER, ktorý obchádza obmedzenie len na slovenské IP adresy, stará sa o neustále pripojenie, podržanie prezývky a ukladá správy ak je používateľ offline.
Na herných Half-Life serveroch prebehli len drobné úpravy a doladenie nastavení bezpečnostných pluginov. Na servery bola pridaná sniper mapa, konkrétne na HLDM a HLTP mapa india a CS16 v podstate tá istá mapa awp_india. Na SCOOP server bola pridaná kampaň z modu Absolute Redemption. Na oboch Counter Strike 1.6 serveroch (CS16 a CSGG) boli updatnutí boti a už nevracajú strielanie do vlastných.
Jazz Jackrabbit server bol updatnutý na najnovšiu verziu Plus Patchu.
Na BrutleNET boli pridaní traja Stealth Boti, pre každú hru jeden - WARCRAFT2, DIABLO a DIABLO2LOD. Boti ešte budú vyžadovať ďalšie nastavenia.

Dúfam že ste mali všetci krásne leto s kopou nezabudnutelných zážitkov a prežili ste ho v zdraví. Pekné počasie nám ale ešte stále trvá, tak si ho poriadne užite. Vidíme sa von alebo aj tu.
:)

S pozdravom a prianím pekných dní

Váš
Brut


//english
As usually, the time during the holidays runs the fastest and this year is not any exception. By the end of the winter, we promised a full-fledged News and now it's the right time for it.
Changes and news have stacked during that time, so let's go in order, but stay in short.
:D

We have officially launched new services, that are still in the beta stage, but are fully functional. The first is a simple file uploader for registered users on the subdomain uploader.BRUT.me. Another is a link shortener (long URLs) under a domain name FETUJ.sk. Link creation is also only allowed to registered users. For all visitors, we launched a page to display their IP address on the subdomain whatsmyip.BRUT.me. The last of our old-new web services is a list of emoji on EMOJI.sk. The list now contains all basic emoji, we still have to add the latest color variations and all the country flags.
Our website came through some improvements in security and acceleration of loading, with minor cosmetic modifications. We have fine-tuned the main menu and portal page where we've added links to all of our new services. We've added translation and installed some new mods. Added User Karma, User Thanks and Counting and Displaying Registered Users Connection Time. We also added a mChat bot to our Shoutbox.
Because of spam we were forced to restrict direct connection to our IRC server. Currently, it is only possible to connect directly from Slovak IP addresses. Of course, web connect at chat.BRUT.me can be accessed from anywhere. That's also why we are launching another of the new services for PREMIUM regular visitors to our chat, and this is BOUNCER, which bypass the slovak only IP block, takes care of constantly connecting, keeping the nickname, and saves messages when the user is offline.
At Half-Life game servers, only minor modifications and tuning of security plug-ins settings were made. A sniper map has been added to the servers, specifically the HLDM and HLTP map india and CS16 basically the same awp_india map. The campaign from Absolute Redemption has been added to the SCOOP server. On both Counter Strike 1.6 servers (CS16 and CSGG), the bots was updated and they no longer returned friendlyfire and shoot to their own teammates.
The Jazz Jackrabbit server has been updated to the latest version of Plus Patch.
We added three Stealth Bots to BrutleNET, for each single game - WARCRAFT2, DIABLO and DIABLO2LOD. The bots will need future setup.

I hope you had all the beautiful summer with a bunch of unforgettable experiences and you survived the summer with good health. Good weather is still there, so you can still really enjoy it. We see each other outside or here too.
:D

Greetings to all and wishing nice days

Yours
Brut
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 209
Likes: 0 post
Liked in: 4 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 16h 2m 42s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to Novinky

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 0 guests