We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Pravidlá Herných Serverov / Game Servers Rules

Pravidlá | Rules

Pravidlá Herných Serverov / Game Servers Rules

Postby Brut » 17 Sep 2014, 22:30

BRUT.me PRAVIDLÁ HERNÝCH SERVEROV / GAMESERVERS RULES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //slovensky (for english scroll down)

Vitajte v BRUTE! (BRUT.me)

--- Pravidlá Na BRUT Herných Serveroch --- // V prípade, že s nimi nesúhlasiš, nepripájaj sa!//

1.) HRAJ NA ÚROVNI, SPRÁVAJ SA SLUŠNE!!!
2.) Váž si ostatných hráčov, rešpektuj adminov!
3.) Hraj fér, nevyvyšuj sa nad slabšími, nepodvádzaj, ani podvádzanie nepropaguj, nevyužívaj žiadne externé programy s výnimkou ATMA V v hre Diablo II LOD pre ukladanie predmetov!
4.) Nevyuživaj bugy, jediná výnimka jedupe bug v hre Diablo!
5.) Nepoužívaj nacheatované a neoriginálne predmety v Diablo hrách bez súhlasu ostatných, najmä v PvP!
6.) Nepoužívaj makrá, rozšírené bindy, žiadne skripty, ani modely, ktoré by Ti pridali nečestnú výhodu oproti ostatným, môže to byť posudzované ako podvádzanie!
7.) Nepoužívaj komunikačné programy (IRC, Mumble...) na prezrádzanie pozíc súperov hráčom, ktorí sú v hre (spectator živému hráčovi - ghosting), môže to byť posudzované ako podvádzanie!
8.) Nereconnectuj sa zbytočne do tej istej hry!
9.) Nespamuj, nenadávaj, neurážaj, nepoužívaj rasu a národ hanobiace narážky v chate, mikrofóne, nicku, mene a mene hry!
10.) Nevydávaj sa za admina, nezneužívaj portálový tag BRUT (<BRUT> Meno), BRUT.me (<BRUT.me> Meno), či vBrute (<vBrute> Meno) a ani nekopíruj iné cudzie mená!
11.) Nepoužívaj nevhodné spray obrázky (porno, postavy mätúce hráčov ...)!
12.) Nepropaguj iné herné servery!
13.) Nekempi!
14.) Nezneuživaj spawn-míny a nespamuj nimi!
15.) Nehraj teamovo na DeathMatch serveroch!
16.) Neútoč na spoluhráčov na TeamPlay, Co-Op a CTF serveroch/mapách, neblokuj ich, neoslepuj, nezabíjaj úmyselne rukojemníkov, nekradni predmety ani ináč neznepríjemňuj hru ostatným hráčom!
17.) Na Counter Strike 1.6 de_ mapách má plantovanie bomby za Teroristov a jej zneškodnenie za Counter Teroristov najväčšiu prioritu!
18.) Na Counter Strike 1.6 cs_ mapách má záchrana rukojemnikov za Counter Teroristov a jej zabránenie za Teroristov najvaäčšiu prioritu!
19.) Na Counter Strike 1.6 as_ mapách má záchrana VIP za Counter Teroristov a jeho zneškodnenie za Teroristov najväčšiu prioritu!
20.) V Counter Strike 1.6 fy_ mapách má zabíjanie protihráčov najväčšiu prioritu!
21.) V GUNGAME Mode má individuálne levelovanie najvyššiu prioritu nezávisle na cieľoch mapy, no netreba na ne zabúdať úplne.
22.) V CTF (Capture the flag - zmocni sa vlajky) móde, má zmocnenie sa vlajky a jej prinesenie na vlastnú základňu najväčšiu prioritu!
23.) Je zákaz mať viac ako 101 fps (frames per second - snímkov za sekundu)!
24.) Ak Tvoje herné schopnosti výrazne prevyšujú schopnosti ostatných práve hrajúcich hráčov, prejdi na iný server. Nebesni ich, môže to byť posudzované ako Škodenie.
25.) Ak niekto stojí tvárou k stene, píše alebo je preč od klávesnice (AFK), je slušnosť ho nezabíjať, tak isto sa zachovaj aj Ty (neplatí pre hry na kolá - Counter Strike 1.6)!
26.) Ak neúmyselne obmedzíš, atakuješ či zabiješ spoluhráča, je pekné a slušné sa ospravedlniť, uvidíš, že to v podobnej situácii oceníš aj Ty!

*** Ak si dostal BAN a máš nejaké námietky, píš na FÓRUM, nesnaž sa BAN obchádzať, za OBCHÁDZANIE BANU je PERMANENT BAN a robíš to na VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!!! ***

*** ZA PORUŠENIE PRAVIDIEL MÔŽE BYŤ UDELENÝ TVRDŠÍ TREST V PODOBE BANU RÔZNEJ ČASOVEJ DĽŽKY, V PRÍPADE CHEATOVANIA ČI OBCHÁDZANIA BANU MÔŽE BYŤ HRÁČ POTRESTANÝ AJ EXEMPLÁRNYM TRESTOM V PODOBE ZNIČENIA HRY! ***

*** KAŽDÝ HRÁČ KLIKNUTÍM NA OK V MOTD PO PRIPOJENÍ SA DO HRY SA ZAVAZUJE, ŽE PRAVIDLÁ ČÍTAL, ŽE IM ROZUMIE A ŽE S NIMI SÚHLASÍ V PLNOM ROZSAHU A ŽE JE POVINNÝ ZNÁŠAT AKÝKOĽVEK TREST PRI ICH PORUŠENÍ. NEZNALOSŤ PRAVIDIEL NEOSPRAVEDLŇUJE! ***

HRAŤ NA TÝCHTO SERVEROCH JE PRIVILÉGIUM, NIE PRÁVO!

Pre všeobecné pravidlá a pravidlá stránky a chatu (IRC) pozri Globálne pravidlá: http://brut.me/viewtopic.php?f=2&t=804

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ //english

Welcome inside the BRUT! @ BRUT.me

--- Rules On BRUT GameServers --- // In case You DO NOT agree with the RULES, DO NOT connect!!! //

1.) PLAY KEEPING NIVEAU, BEHAVE YOURSELF!!!
2.) Honor other players, respect admins!
3.) Play FAIR, DO NOT exalt yourself over weaker players, DO NOT use cheats, DO NOT promote cheats, DO NOT use any external programs with exception of ATMA V in Diablo 2 LOD for saving items!
4.) DO NOT use bugs, with exception of dupe bug in Diablo!
5.) DO NOT use cheating items or not original items in Diablo game without an agreement of others, especially in PvP!
6.) NO enhanced binds, NO scripts and NO custom models, that will give unfair advantage over others, it may be judged as cheating!
7.) DO NOT use communication software (IRC, Mumble...) to reveal the position of enemies to players, who are in the game (spectator to alive player - ghosting), it may be judged as cheating!
8.) DO NOT reconnect into the same game pointlessly!
9.) DO NOT spam, swear and offend other players, do NOT use race or nation insulting allusions in chat, microphone, nickname name and game name!
10.) DO NOT pretend you are an admin, do NOT misuse portal tag BRUT (<BRUT> Meno), BRUT.me (<BRUT.me> Meno), or vBrute (<vBrute> Meno) and do NOT copy names of others!
11.) DO NOT use inappropriate spray pictures (porn, figures that perplex others...)!
12.) DO NOT promote other servers!
13.) DO NOT camp!
14.) DO NOT misuse spawn-tripmines and do NOT spam with them!
15.) NO TeamPlay on DeathMatch servers!
16.) DO NOT attack Teammates on TeamPlay, Co-Op & CTF servers/maps, DO NOT block or flash them, do NOT willingly kill hostages and DO NOT annoy other players in any other way!
17.) In Counter Strike 1.6 de_ maps planting the bomb for Terorists and defusing it for Counter Terorists has the highest priority.
18.) In Counter Strike 1.6 cs_ maps rescuing the hostages for Counter Terorists and preventing the rescue for Terorists has the highest priority!
19.) In Counter Strike 1.6 as_ maps rescuing the VIP for Counter Terorists and his assasination for Terorists has the highest priority!
20.) In Counter Strike 1.6 fy_maps killing the enemy has the highest priority!
21.) In GUNGAME Mod has individual leveling the highest priority, no matter of the map objectives, but try NOT to forget about them completly.
22.) In CTF (Capture the Flag) mode capturing the flag and its carrying to homebase has the highest priority!!
23.) It is forbidden to have more than 101 fps (frames per second)!
24.) If Your gaming skill markedly doesn't match the skill of currently playing players, change the server. DO NOT rage them, it can be judged as Game destroying.
25.) If someone is standing and facing the wall, he is writing, or away from keyboard (AFK), it's decency NOT to kill him, so will You do too (not applicable in games with rounds - Counter Strike 1.6)!
26.) If You accidently restrict, attack or kill Your Teammate it is nice and polite to apologize, You will see, that You appreciate it too, when in the same situation!

*** If You got BANNED and You are not satisfied, write to the FORUM, DO NOT try to bypass the BAN, You will get PERMANENTLY BANNED for bypassing and You are doing it at YOUR OWN RISK!!! ***

*** A PUNISHMENT FOR BREAKING THE RULES CAN BE BAN WITH VARIOUS LENGTH, IN CASE OF CHEATING OR BYPASSING THE BAN, THE PLAYER CAN BE PUNISHED WITH EXEMPLARY PUNISHMENT LIKE DESTROYING HIS GAME! ***

*** CLICKING THE OK BUTTON IN MOTD AFTER CONNECTING TO THE SERVER, EVERY PLAYER COMMITS, THAT HE HAS READ THE RULES, UNDERSTANDS THEM AND FULLY ACCEPTS THEM AND IS OBLIGATED TO WITHSTAND EVERY PUNISHMENT WHEN BREAKING THEM. IGNORANCE OF RULES IS NO EXCUSE! ***

PLAYING ON THESE SERVERS IS A PRIVILEGE, NOT A RIGHT!

For general rules and rules of the webpage and chat (IRC) visit our Global Rules: http://brut.me/viewtopic.php?f=21&t=804


============================ Veľa šťastia a zábavy v hre / Good luck and have fun =============================

posledná zmena / last edited 4.3. 2020created by Brut 2014
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 207
Likes: 0 post
Liked in: 4 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 15h 43m 59s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to Pravidlá | Rules

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests