We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Archive

Categories
Novinky (49)

Archive 2020
June (1)

Archive 2019

Archive 2018
April (1)

Archive 2017
June (1)
May (1)
April (1)

Archive 2016

Archive 2015
June (1)
May (1)

Archive 2014
August (2)
June (1)
May (1)
March (4)

Archive 2013
August (4)
July (2)

Jesenná Novinka / Autumn News

Postby Brut » 23 Oct 2017, 10:50

//for english open the whole News and scroll down

Ako vždy zbehlo leto tak rýchlo, že sme sa ani nenazdali a jeseň nám zavítala do dvora. A keďže po babiom lete prišli také upršané dni, zvýšil sa konečne čas pre túto Novinku. Totiž aj keď predsa len pekné počasie priam volá človeka ísť von, ani cez leto sme nezaháľali :).

Náš web prešiel hneď niekoľkými zmenami a vylepšeniami. Najväčšou je, že bolo samotné fórum pridané na hlavnú portálovú stránku, keďže je základným kameňom nášho webu. Ďalej bolí upravené a rozšírené všetky naše stránkové menu. Forum menu bolo zjednodušené a zefektívnené a v portálovom a hlavnom menu bolo aktualizovaných doplnených niekoľko, podľa nás veľmi potrebných, odkazov, najmä pre registrovaných užívateľov.
Bol pridaný kontaktný formulár pre neregistrovaných užívateľov a Mention mod, t.j. užívateľovi príde upozornenie (súkromná správa), keď ho niekto spomenie na fóre v texte a pred jeho nick napíše zavináč (@). Taktiež bol doplnený náš kalendár o nové sviatky a narodeniny a po dlhej dobe bolo fixnuté zobrazovanie správnych gifov v Hangman blocku na portálovej stránke.
Na fóre boli zreorganizované niektoré sekcie, vytvorené ďalšie skupiny užívateľov, pridané nové defaultné avatary a taktiež bolo povolené vyhľadávanie pre neregistrovanych užívateľov.

Vzhľadom na zbytočne vysoké maximálne počty hráčov na serveroch bolo maxplayers znížené na všetkých herných serveroch. Na Half-Life serveroch boli vyladené konfigy a na Sven Co-Op server bola pridaná nová verzia Capture the Flag mapy ctf_warforts, už aj do mapcycle.

Jazz Jackrabbit 2 server a BrutleNET boli updatnuté na ich najnovšie verzie a taktiež boli zmenám v ich nových verziách prispôsobené aj ich web statusy.

Aj naše umelé inteligencie s dočkali updatov. Boti na herných serveroch majú nové hlášky a Kecaj zas vie nové vtipy :D.

Pre žiadateľov o práva na herných serveroch Half-Life a modifikácií, ktorí nespĺňajú podmienky aby sa stali adminmi, sme zaviedli novú službu, zatiaľ v testovacej fáze Akadémia. V rámci nej dostane hráč u nás práva kadeta a svojou aktivitou a postupným zlepšovaním sa postupne posúva k plný právam. Viac informácií na akademia.BRUT.me.

Prajem všetkým krásnu jeseň, záhradkárom príjemné užívanie si plodov ich celoročnej práce a našim kadetom, hráčom a návštevníkom nášho portálu príjemnú zábavu a veľa nových informácií :).


s pozdravom Brut


//english
As always the summer passed so fast, that we did not even notice and the autumn brought us a visit. And since the period of hot days ended, the time has finally came for this News. Even though the nice weather directly calls the man to go out, we have not lounged the whole summer :).

Our site has gone through several changes and improvements. Most importantly, the forum itself has been added to the main portal page as it is the cornerstone of our site. Furthermore, all of our page menus are being modified and expanded. The forum menu has been simplified and streamlined, and in the portal and main menu there have been updates of a few, in our opinion very useful, links, mainly for registered users.
A contact form for unregistered users and Mention mod have been added, i.e. the user gets a notification (private message) when someone mentions him in the forum in the text and writes the @ symbol before his nick. New holidays and birthdays were added into our calendar, and after a long time the missing gifs bug in the Hangman block on the portal page was fixed.
Also some sections in the forum have been reorganized, additional user groups have been created, new default avatars have been added, and search has been enabled for unregistered users.

Due to the unnecessarily high value of maxplayers, maxplayers cvar has been slightly lowered on all game servers. Half-Life servers configs have been finetuned and a new version of Capture the Flag map ctf_warforts has been added to the Sven Co-Op Server and into its mapcycle.

Jazz Jackrabbit 2 server and BrutleNEThave been updated to their latest versions, and their web-based statuses have also been modified to support the new versions.

Even our artificial intelligence has been updated. Bots on gaming servers have new buzz and Kecaj knows new jokes :D.

We have introduced a new service, ad interim in test phase, for applicants who want to become admins at our Half-Life game servers and does not meet our requirements, the Academy. Within this framework, the player will have the rights of a cadet and his activity, and progressive improvement will gradually shift towards full rights. For more information click academy.BRUT.me.

I wish you all beautiful autumn, the gardeners enjoy the fruits of their year-round work and our cadets, players and visitors of our portal enjoyable fun and lots of new information :).


best regards Brut
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
Read full news: Here
Link to topic: Jesenná Novinka / Autumn News
Comments: 0
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Posts: 207
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut