We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Archive

Categories
Novinky (45)

Archive 2018
April (1)

Archive 2017
June (1)
May (1)
April (1)

Archive 2016

Archive 2015
June (1)
May (1)

Archive 2014
August (2)
June (1)
May (1)
March (4)

Archive 2013
August (4)
July (2)

Jarná Novinka | Spring News

Postby Brut » 26 Apr 2017, 22:42

//for english open the whole News and scroll down

Čas letí ako voda, zima skončila, i keď jej to tento rok trvalo a ešte pred pár dňami sa s nami rozlúčila posledným snehom a mrazmi. Z pár dní sa stalo pár mesiacov, príroda sa rozzelenala a nastal ten správny čas pre jarnú Novinku :).
Za celý ten čas prešli väčšími či menšími zmenami skoro všetky naše služby, takže pekne po poriadku.

Najviditelnejšia zmena na webe je, že nám tu už pred časom prestalo snežiť :D. Bola upravená hlavná portálová stránka, kde sme pridali zobrazovanie menu fóra, ktoré je teraz viac cielené na registrovaných užívateľov a ich osobné odkazy na jednotlivé sekcie našej stránky (vlastný profil, blog, fotoalbumy a pod.). V náväznosti na to bolo patrične pozmenené aj portálové menu. Taktiež boli upravené a aktualizované odkazy v hlavnom menu. Doplnili sme náš kalendár a vo fóre boli doplnené a sfinalizované niektoré informačné témy (BrutleNET, sekcia MURMUR a pridružených aplikácií MUMBLE a PLUMBLE, Live Status atď.), tiež bola rozšírená a unifikovaná sekcia pravidiel a poopravované odkazy k nej v jednotlivých službách. Drobné opravy postihli aj grafiku stránky a jazykové súbry. Pre uľahčenie pohybu na stránke boli pridané aj nové subdomény.

Half-Life servery prešli len drobnými úpravami configov a informačných správ. Taktiež boli pozmenené hlásenia, ktoré z nich prichádzajú na náš LIVE CHAT.

Jazz Jackrabbit server bol updatovaný na najnovšiu verziu Plus patchu spolu s drobnými zmenami v konfigurácii. Čo je podstatnejšie a viditelnejšie je to, že sa nám ho konečne podarilo pripojiť na LGSL Live Status spolu s Half-Life servermi, čiže na webe zobrazuje aká sa hrá mapa a aj pripojení hráči.

Výraznejšími zmenami prešiel BrutleNET, ktorý bol aktualizovaný na úplne novú pro verziu PVPGN, boli opravené chyby v jeho LIVE STATUSE, vytunované nastavenia a sčasti aj pridaná slovenčina.

Náš MURMUR server sme tiež nevynechali a okrem doladenia nastavení boli povytvárané nové miestnosti, informačné texty a už máme prvých stabilných návštevníkov.

To by bolo tak v krátkosti a zhruba všetko. Jar začína, príroda sa prebudila, užívajte konečne teplo a krásne dni vonku a škaredé dni tu u nás :).

s pozdravom Brut//english
The time goes by like water, the winter ended, though this year it lasted longer and it said goodbye only a few days ago with snow and frost. A few days became a few months, the nature got green and the right time for spring News has come :).
During all that time all our services went through bigger or smaller, so let's begin nicely and in order.

The most noticeable change on the web is, that it stopped snowing here some time ago :D. The main portal site was modified, we added displaying the forum menu on it, it's now focused more on registered users and their personal links to individual sections of our website (own profile, blog, photoalbums etc.). In relation to this, the portal menu was properly modified. Some links in the main menu were altered and updated too. We added more info to our calendar and a few information topics in the forum were added and finalized (BrutleNET, MURMUR section and associated applications MUMBLE and PLUMBLE, Live Status etc.), the section of our rules was expanded and unified and all the links to it in our services have been fixed. We made some small fixes in the graphics and in language files too. To simplifiy the website use, we added some more subdomains.

Half-Life servers got over with only small changes in config settings and information messages. We also changed some reports from these servers to our LIVE CHAT.

Jazz Jackrabbit server was updated to the newest version of Plus patch together with some minor changes in configuration. More significant thing is, that we finally connected this server to LGLS Live Status together with Half-Life servers, that means the map and the online players are displayed on our webpage.

Even more significant changes occured in BrutleNET, that was updated to a completely new pro version of PVPGN, errors were corrected in it's LIVE STATUS, settings were tuned and slovak language was partly added.

We did not missed out our MURMUR server and in addition to mastering the settings, new room sand information texts were created and we have our first stable visitors there.

This is briefly and roughly everything for now. The spring begins, the nature woke up, enjoy finally the warm and beautiful days outside and the ugly days here with us :).

best regards Brut
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
Read full news: Here
Link to topic: Jarná Novinka | Spring News
Comments: 0
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Posts: 195
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut