We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Narodeninovo-Zimná Novinka / Birthday-Winter News

News

Narodeninovo-Zimná Novinka / Birthday-Winter News

Postby Brut » 15 Feb 2016, 13:33

//for english open the whole News and scroll down

:-o~~~ UŽ 3. ROK S VAMI, ŽIVÍ A ZDRAVÍ !!!

Áno je to tak, dnes oslavujeme oficiálne tretí rok spustenia portálu BRUT.me. Na začiatok by sme sa chceli poďakovať všetkým hráčom, návštevníkom, fanúšikom a hejterom bez pomoci ktorých by sme nikdy neboli tam kde sme. Rok zbehol ako voda, veľa sa to ho udialo, no vzhľadom na iné povinnosti, nie vždy bolo toľko času na zvyš, ako by sme chceli. Aj preto prichádza táto Novinka až v tento sviatočný deň, už viac odložiť sa nedala :D.

Za posledné mesiace sa udiali viaceré zmeny, snáď nevynechám žiadnu podstatnú. Z fóra bol odstránený Mod Youtube browser, keďže už nejaký čas nebol funkčný. Bol doplnený preklad stránky do slovenčiny, fórum bolo rozšírené o ďalšie sekcie a tiež sme mierne upravili horné hlavné menu. Pre väčšiu prehľadnosť má každý Half-Life herný server svoju vlastnú stránku (tému) so základnými informáciami a odkazmi. Jednotlivé stránky budú ešte upravované a na každú jednu bude pridaný aj livestatus servera. Taktiež sme ku každému zo serverov priradili subdoménu pre jednoduchšiu navigáciu. Názvy subdomén su odvodené od skrátených názvov serverov (BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL - hldm.BRUT.me, BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL - hltp.BRUT.me, BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL - op4dm.BRUT.me, BRUT.me Counter-Strike 1.6 CLASSIC - cs16.BRUT.me, BRUT.me Counter-Strike 1.6 GUNGAME - csgg.BRUT.me, BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL - wdm.BRUT.me, BRUT.me Sven Co-Op 4.8 CLASSIC - scoop.BRUT.me) a preto už aj my budeme kôli šetreniu miesta viac používať ich skrátené názvy.
Herné servery sa tiež neubránili zmenám. Na Half-Life serveroch boli podopĺňané ďalšie pluginy, funguje viac príkazov v hre, ako napríklad /motd, či /help a /rank na CSGG. Taktiež sa mierne zredukovali a zmenili niektoré informačné hlásenia. Asi najväčšou zmenou ale je, že bol na všetky teamové a kooperatívne servery pridaný voice chat, ktorý počujú všetci. Môžte si volať do haleluje, poprosím nezneužívať! :) Na WDM boli nadobro odstránené hn_ mapy, zhadzujú dedikovaný server a nie je na to zatiaľ fix. Dajú sa zahrat jedine na LAN alebo proti botom.
Bol vydaný Sven Co-Op 5.0. Pôvodný plán bol updatovať náš SCOOP server čím skôr, no kôli určitým nedoladenostiam novej verzie, ktorá už nie je modifikáciou samotného Half-Life, ale úplne samostatnou hrou, kde je veľa zmien, ktoré nie sú úplne kompatibilné s našimi ostatnými servermi, sme sa rozhodli aj naďalej nechať náš server vo verzii 4.8 a zatiaľ podporovať túto verziu. Kôli tomu bol upravený aj názov nášho serveru na BRUT.me Sven Co-Op 4.8 CLASSIC.
Na Jazz Jackrabbit 2 serveri bol upravený levellist.
LIVE CHAT nesie pár nových vylepšení, bolo opravených niekoľko bugov, pridané nové hlášky, príkazy a aj bot Kecaj, ktorého neustále učíme nové vzrušujúce veci :D.

Vzhľadom na zvyšujúce sa číslo našich denných návštev na stránke začíname dostávať rôzne ponuky na reklamy. Nie sme platcami DPH a preto nemôžeme uverejňovať reklamu za peniaze a ani nechceme. Reklamu robíme z presvedčenia a pre dobrú vec. To isté platí s výmenou ikoniek a spoluprácou. Taktiež nám bolo, asi kôli PREMIUM benefitom vyčítané, že sme komerční :D. Je to blud, dôrazne sa proti tomu ohradzujeme a aby sme sa vyhli nedorozumeniam s ľuďmi, ktorí čítajú bez porozumenia, pridali sme zázračné slovíčkok FREE pred PREMIUM, pretože žiadne PREMIUM benefity nepredávame.

Samozrejem, dary prijímame nonstop v akomkoľvek stave a skupenstve, ale bonboniéry nepijeme!!! ;-)

Na záver pridávam krátku štatistiku, za posledný rok a pol sa tu pripojilo 150 000+ denných unikátnych návštevníkov, pričom denný priemer sa zvýšil približne na 300. Od začiatku hralo na našich herných serveroch približne 40 000 hráčov.


Prajeme Vám všetkým príjemné prežitie dnešného dňa a ktorí sa rozhodnete oslavovať, neprežeňte to! LOL :-o~~~

s pozdravom Brut


//english

:-o~~~ THE 3rd YEAR WITH YOU, SAFE & SOUND !!!

Yes, it is true , today we officially celebrate the third year of the launch of the BRUT.me portal. At the beginning we would like to thank all players, visitors, fans and haters because without their help we would never have been where we are. This year has flown like water and a lot of things happeng during this time, and because of all the others obligations, there was not always as much free time, as we would like. That is, why this exciting news have not came up until now, on this festive day, it could not be postponed more :D.

A number of changes have taken place over recent months, hopefully I will not to miss any significant one. YouTube browser mod was removed from the forum, since for some time it hasn’t been working anyway. The translation of our page into Slovak has been improved, the forum has been extended with other sections and we have also slightly adjusted the upper main menu. For greater clarity, each Half-Life game server has its own page (topic) with basic information and links. We are planning to improve each page in near future and add live status of the server. We have also assigned subdomains to each of the servers for easier navigation. Subdomain name is derived from a shortened name of the game server (BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL - hldm.BRUT.me, BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL - hltp.BRUT.me, BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL - op4dm.BRUT.me, BRUT.me Counter-Strike 1.6 CLASSIC - cs16.BRUT.me, BRUT.me Counter-Strike 1.6 GunGame - csgg.BRUT.me, BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL - wdm.BRUT.me, BRUT.me Sven Co-op 4.8 CLASSIC - scoop.BRUT.me) and we will be using more these shortened names because of saving space.
Game servers have not also resisted to changes. Half-Life servers were improved with new plugins, more in game commands are working now for example /motd, or /help and /rank on CSGG. We also reduced and changed some information messages slightly. Perhaps the biggest change is adding voice chat on all cooperative and teamplay servers, hearable for everone. You may use it endlessl, but please do NOT abuse it! :) Hn_ maps have been removed for good on WDM game server, because they crashed the whole server and there is no fix yet. They can be played only on LAN or against bots.
Sven Co-Op 5.0 was released. The original plan was to update our SCOOP server as soon as possible, but because of certain bugs of the new version, which is no longer a modification of Half-Life, but a completely separate game, where many changes occured, that are not completely compatible with our other servers, we decided continue with our server at version 4.8 and support this version so far.
This is the reason, why the name of our server has been changed to BRUT.me Sven Co-Op 4.8 CLASSIC.
On Jazz Jackrabbit 2 game server the levellist has been modified.
Also LIVE CHAT carries some new improvements, where a few bugs have been fixed, new messages and commands added and a bot Kecaj (Talker) which we are teaching constantly new exciting things :D.

Due to the increasing number of our daily visits to the site we are beginning to receive various offers for advertising. We are not VAT payers, and therefore we can not publish advertising for money and we also do not want to. We do advertising because of conviction and if it is for a good cause. The same applies to the exchange of iconas and cooperation. This also applies to PREMIUM benefits, because we have been confronted that we are commercial: D. It's a delusion and we are strongly opposing this, in order to avoid misunderstandings with people who read without understanding, so we have added a miraculous word FREE before PREMIUM, because no we do not sell any PREMIUM benefits.

Of course we accept donations in any condition and state, but chocolates are not drinkable !!! ;-)

Finally, I add a short statistics, this website was accessed by 150 000+ unique daily visitors over the past year and a half, while the daily average increased to approximately 300 these days.
Since the start of our game servers we have had 40,000 players playing.


I wish you all a great day and the ones who you choose to celebrate, do NOT overparty it! LOL :-o~~~

Yours Brut
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 207
Likes: 0 post
Liked in: 4 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 13h 41m 53s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to Novinky

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest