Page 1 of 1

BRUT.me IRC Základné Príkazy | Basic Commands

PostPosted: 29 Sep 2014, 16:25
by Brut
platia pre celé IRC / working in the whole IRC

/nick "newnick"
Zmení nick na "newnick".
Changes the nick to "newnick".

/away "I am away"
Nastaví status užívateľa na Preč s odkazom "I am away" (pre zrušenie použi ten istý príkaz).
Sets up user status to Away with the message "I am away" (to cancel use the same command).

/me "message"
Napíše správu do miestnosti ako akciu.
Writes the message in the room as an action.

/whois "nickname"
Vypíše informácie o pripojenom užívateľovi s nickom "nickname".
Writes the information about connected user with the nickname "nickname".

/whowas "nickname"
Vypíše informácie o všetkých užívateľov, ktorí boli na serveri pripojení s nickom "nickname".
Writes the information about all users, that were connected on the server with the nickname "nickname".

/quit "quitmessage"
Odpojí z chatu so správaou "quitmessage".
Quits from the chat with message "quitmessage".


platia pre kanály s užívateľom Brut / working in channels with the user Brut

!seen "nick"
Brut s Kecajom vypíšu, kedy bol užívateľ s nickom "nick" naposledý v danej Miestnosti.
Brut & Kecaj display, when the user with nickname "nick" was last seen in current Channel.

!roll "d#"
Brut za Teba hodí virtuálnou kockou, ktorá má toľlko strán, aké číslo miesto znaku # zadáš.
Brut rolls a vitual dice instead of You, which has so many sites, as the number that u write instead of "#" symbol.
Viac informácií a možností tohto skriptu / More informations and Possibilities of this script

!poke "nick"
Brut štuchne užívateľa s nickom "nick" aj s komentárom.
Brut pokes the user with the nickname "nick" with some commentary.

!kiss "nick"
Brut pošle pusu užívateľovi s nickom "nick" a napíše mu niečo pekné.
Brut send a kiss to the user with the nickname "nick" and writes something nice to him.

!slap "nick"
Brut virtuálne kopne užívateľa s nickom "nick" a rozhodne o jeho potrestaní.
Brut slaps virtually the user with the nickname "nick" and chooses his punishment.

!sorry "nick"
Brut sa ospravedlní užívateľovi s nickom "nick" za pisateĺa.
Brut says sorry to the user with the nickname "nick" for the writer.

!bomb
Vypíše info o hre Bombgame, ktorá beží v miestnostiach.
Writes info about the game Bombgame, that runs in channels.

!cut "color"
Bombgame: Prestrihni kábel farby, akú si zvolíš z možností: red, blue, green, yellow.
Bombgame: Cut a cable of the color of Your choice from: red, blue, green, yellow.

!Quote
Brut náhodne vyberie jeden výrok alebo hlášku zo zoznamu.
Brut chooses randomly from a list of Quotes

!AddQuote "Quote la qoute"
Pridá nový výrok "Quote la qoute" do zoznamu.
Adds a new Quote "Quote la qoute" in the list


Príkazy na ktoré reaguje bot Kecaj nájdeš tu / For bot's Kecaj commands click here